DK
EN


Er der noget du ikke kan finde?

Persondatapolitik

Generelt
Denne persondatapolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab behandler om dig.

Dataansvarlig
Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:

Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25, 2.
7000 Fredericia
CVR.nr.: 34 89 04 04
Telefon: 70 15 15 32
Mail: info@trolle-law.dk

Hvilke oplysninger behandler vi?
Når du er kunde hos os eller på anden vis er registreret hos os, fx som ansat eller leverandør, behandler vi forskellige almindelige stamdata og sagsrelaterede personoplysninger om dig i form af bl.a. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stillingsbetegnelse, arbejdstelefon/-e-mail, samt øvrige oplysninger, vi modtager fra dig eller tredjemand. Herudover behandler vi identitetsoplysninger (kopi af pas/kørekort og kopi af sundhedskort) til brug for overholdelse af hvidvaskloven i de sager, der er omfattet af hvidvaskloven.

Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige.
Som udgangspunkt behandler vi ikke personfølsomme oplysninger, medmindre at disse er nødvendige.

Formålet med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores sagsbehandling, personaleadministration og rådgivning.

Dette kan være i relation til dig som klient eller i relation til dig som registreret i databeskyttelsesforordningens forstand. Det vil sige, at selvom du ikke måtte være klient hos os, kan vi have en forpligtelse til at give dig en række oplysninger om behandling af dine persondata.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering (databeskyttelsesforordningen). Hertil kommer Lov om supplerende bestemmelser til Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger vedtaget den 17. maj 2018 (databeskyttelsesloven).

Det retlige grundlag for behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vores legitime interesse består i at kunne behandle de anførte personoplysninger til brug for løbende at kunne kontakte dig vedrørende den verserende sag, til brug for vores rådgivning, tidsregistrering og fakturering.

Hertil kommer at vi er forpligtede til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om dig til brug for opfyldelse af hvidvaskloven og øvrige oplysninger i forhold til reglerne i bogførings- og momsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3.

I øvrige tilfælde, hvor det er nødvendigt at behandle dit cpr.nr., er hjemmelen også databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3.

Såfremt det er nødvendigt at behandle personfølsomme oplysninger om dig, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 9. stk. 2, litra f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold omfattet af artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og f, samt databeskyttelseslovens § 12, idet behandlingen er nødvendig for at overholde arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder, som fastlagt i anden lovgivning eller kollektive overenskomster. Hertil kommer, at behandlingen er nødvendig for at fastlægge et retskrav.

Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere
Vi anvender eksterne leverandører og databehandlere, der bistår os med drift af vores IT, arkivering og sikkerhedsmakulering. Vi kan videregive dine personoplysninger med disse.

Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til bl.a. følgende modtagere:

Fogedretten, skifteretten, tinglysningsretten, domstolene, offentlige myndigheder, partsrepræsentanter, flyttemænd, låsesmede, politiet, Anklagemyndigheden, ejendomsmæglere, banker og kreditforeninger, SØIK og kreditbureauer.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Dine personoplysninger stammer fra oplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler/modtager fra tredjemand.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, idet dette afhænger af, hvor længe formålet med at behandle dine personoplysninger er til stede. Som udgangspunkt opbevarer vi personoplysningerne i 10 år efter, at en sag er endeligt afsluttet. Dette gælder såvel i relation til kunde- som personaleadministration samt i leverandørforhold.

Når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven slettes efter 5 år fra sagens afslutning.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen er dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger – helst skriftligt, der fremgår ovenfor.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os – helst skriftligt – på ovenstående kontaktoplysninger.

Dine rettigheder er følgende:

1) Ret til at se oplysninger (indsigtsret), jf. artikel 15.
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.

2) Ret til berigtigelse (rettelse), jf. artikel 16.
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget.

3) Ret til sletning, jf. artikel 17.
I ville tilfælde har du ret til at få samtlige eller visse af dine personoplysninger slettet.
I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendig for vores behandling, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4) Ret til begrænsning af behandling, jf. artikel 18.
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du fx mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5) Ret til indsigelse, jf. artikel 21.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

6) Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), jf. artikel 20.
Du har i visse tilfælde ret til uden hindring at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt få overført disse personlysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
Såfremt du er forpligtet til at afgive personoplysninger, vil dette fremgå i forbindelse med vores indsamling af oplysningerne.

Hvis du ikke vil afgive de nødvendige personoplysninger til behandling af sagen, eller i forhold til fx overholdelse af hvidvaskloven, kan en manglende afgivelse heraf medføre, at vi ikke kan påtage os sagen eller levere de ydelser eller den rådgivning til dig, som du efterspørger.

Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Det bemærkes, at samtlige medarbejdere og partnere er underlagt tavshedspligt.

Cookies
Vores hjemmeside bruger så få cookies som muligt. Vi bruger udelukkende cookies, der optimerer brugerens oplevelse og brug af hjemmesiden. Vi anvender ikke cookies, der på nogen måde indsamler personoplysninger.

Retten til at klage.
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.