DK
EN


Er der noget du ikke kan finde?

Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser gælder for alle de juridiske ydelser, du modtager som kunde hos Trolle, medmindre andet er aftalt.

Bistanden til klienten:
Trolle Advokatfirma vil i forbindelse med, at vi påtager os en sag, informere om de væsentligste elementer i vor bistand, hvis de ikke allerede fremgår.

Vi forpligter os over for klienten til, at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Samtlige advokater i Trolle Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, Retsplejelovens regler om advokater, samt anden relevant lovgivning, herunder Lov om hvidvask, hvilket blandt andet indebærer, at der skal indhentes og opbevares identitetsoplysninger på klienten.

Trolle Advokatfirma opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Her kan du også læse om vores honorarfastsætelse, klientmidler, fortrolighed, ansvar og klagemuligheder.

 

Honorarfastsættelse:
Hvis Trolle Advokatfirma har en fast pris for den aftalte ydelse, vil prisen blive oplyst inden arbejdet påbegyndes.

I andre tilfælde fastsætter Trolle Advokatfirma honoraret for den leverede ydelse med udgangspunkt i arbejdets omfang, betydningen for klienten, værdien af den leverede ydelse og det dermed forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat.

Omkostninger og udlæg, der har relation til opgaven, betales af klienten ud over honoraret.

Ved påbegyndelse af en sag, vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt i den konkrete situation. Kan honoraret ikke oplyses eksakt, vil den måde honoraret beregnes på – eksempelvis for medgået tid – blive oplyst.

I forbrugerforhold vil der blive givet oplysninger om honorarets størrelse eller beregningsmåde, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

I større og længerevarende sager er firmaet berettiget til at fremsende løbende á conto notaer til klienten.

 

Klientmidler:
Alle klientmidler, der betros Trolle Advokatfirma, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti i henhold til gældende regler. Advokatfirmaet har stillet garanti for klientmidler i Tryg Forsikring, Kokmose 12, 6000 Kolding under policenr. 674-21.068.

Indeståender på klientbankkonti er alene dækket op til €100.000. for det tilfælde, at pengeinstituttet bliver nødlidende. Hvis klientbankkontoen er oprettet som separat konto i kundens navn og kunden selv benytter den samme bank er der totalt kun dækning for €100.000.

 

Fortrolighed:
Trolle Advokatfirma forpligter sig til, at behandle alle oplysninger, modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle medarbejdere i Trolle Advokatfirma har tavshedspligt.

 

Ansvar – forsikring:
Trolle Advokatfirma er ansvarlig for den ydede bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om erstatning.

Trolle Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring i Tryg Forsikring, Kokmose 12, 6000 Kolding under policenr. 674-21.068. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Klagemuligheder:
Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K behandler klager over advokaters adfærd og salærer.

Se nærmere på www.advokatsamfundet.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

Trolle Advokatfirma

CVR 34 89 04 04

Vesterballevej 25

Snoghøj

7000 Fredericia

+45 70 15 15 32

Email: info@trolle-law.dk